Numero28 Miami Beach

432 Espanola Way, Miami Beach